Algemene Voowaarden

Uitvoering van de opdracht
Vanessa zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdrachtgever dient alles te doen zodat Vanessa goed en tijdig kan leveren. Denk hieraan het tijdig leveren van teksten, materialen en proefdrukken.

De door vanessa  opgeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking. Vanessa zal bij overschrijding van het termijn de opdrachtgever op de hoogste stellen.

Toeleveranciers
Vanessa is niet verantwoordelijk voor de offertes van toeleveranciers (bv. drukkers), of voor de kwaliteit van de producten van de toeleveranciers. Er zal altijd gestreefd worden naar een drukproef alvorens de gehele opdracht te laten drukken. De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om te proeven te controleren.

Rechten
Tenzij anders is overeengekomen, blijven alle rechten die uit het werk voortkomen bij Vanessa. Als het werk er zich voor leent, wordt bij het werk van Vanessa altijd op wwwsketchandtalk.com vermeld. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Vanessa gemaakte ontwerpen, illustraties, schetsen en en (electronische) bestanden, eigendom van Vanessa, ongeachte of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Gebruik en licentie
Bij het voldoen aan de betaling van de opdracht door de opdrachtgever aan Vanessa in overeenstemming met de samen gesloten overeenkomst, verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het werk van Vanessa. De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Vanessa haar werk niet ruimer gebruiken dan overeengekomen. De opdrachtgever mag in geen geval wijzigingen aanbrengen of aan laten brengen door iemand anders dan Vanessa. Vanessa mag het werk gebruiken voor eigen promotie.

Honorarium
Als er meer werk door Vanessa moet worden gedaan dan is overeengekomen. Brengt Vanessa hiervoor 95 euro per uur in rekening.  Bij meer- en overwerk zal vanessa dit overleggen met de opdrachtgever.

Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen plaats te vinden 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze datum zal Vanessa een herinnering sturen en als er dan na 7 dagen nog niet betaald is dan is er een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Vanessa dient haar honorarium en gemaakte kosten maandelijks in rekening te brengen.

Opzegging en ontbinding van de Overeenkomst
Als de opdrachtgever de overeenkomst wil opzeggen, dient hij de gemaakte uren en kosten te vergoeden. Dit geldt ook mocht Vanessa de overeenkomst moeten ontbinden wegens een tekortkoming van de opdrachtgever. Ontwerpen en schetsen die al gemaakt zijn door vanessa mogen niet worden gebruikt tenzij Vanessa hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Garantie
Vanessa garandeert dat de door haar geleverde ontwerpen werkelijk door haar zijn gemaakt en dat zij als auteursrechthebbende hierover kan beschikken.

Aansprakelijkheid
Vanessa is niet verantwoordelijk voor:

  • Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever is geleverd
  • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien ze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals  het te laat aanleveren van materiaal of niet volledig aanleveren van gegevens.
  • Fouten in het ontwerp of tekst/gegevens aangeleverd of goedgekeurd door de opdrachtgever.
  • Fouten van, door of namens derden (bv. in offertes van toeleveranciers)

Vanessa is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade, zoals opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Vanessa is beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht. Vanaf een half jaar na de voltooiiing van de opdracht is Vanessa niet meer aansprakelijk.

Overige bepalingen
De opdrachtgever mag geen rechten uit de overeenkomst overdragen aan een ander tenzij de gehele onderneming van de opdrachtgever wordt overgenomen. Zowel Vanessa en de opdrachtgever zullen alle feiten en omstandigheden die elkaar worden toevertrouwd in het kader van de opdracht vertrouwelijk behandelen. Dit geldt ook voor derden die bij de opdracht worden betrokken. Op de overeenkomst tussen Vanessa en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Sketch & Talk is de volledige bedrijfsnaam van Vanessa en staat onder Art by Vanessa Koster ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34319019.

 

 

2018